Algemene voorwaarden De Snorhaard


1. ALGEMENE VOORWAARDEN KATTENHOTEL

Wat wordt bedoeld met?

De eigenaar = De persoon die bezitter is van de kat en er wettelijk gezien aansprakelijk voor is.
Kattenhotel De Snorhaard = De huisdierenservice van Valerie Swanckaert . 

Artikel 1 Entingen en gezondheid

1. Er worden geen katten aanvaard met besmettelijke ziekten.
2. De eigenaar zorgt er voor dat de kat minstens 14 dagen voor het verblijf ingeënt is tegen volgende ziekten:
  • de kattenziekte
  • de kattenniesziekte
  • leukose
De vaccinaties mogen niet langer dan een jaar geleden zijn.

3. Het vaccinatieboekje dient de kat te vergezellen gedurende het verblijf.
4. De eigenaar zorgt voor een preventieve behandeling tegen vlooien en wormen. Indien er tijdens het verblijf toch vlooien of wormen worden opgemerkt bij uw kat zal dit behandeld worden op kosten van de eigenaar.
5. Alle katers ouder dan 7 maand dienen gescastreerd te zijn bij aankomst.
6. Indien de kat tijdens het verblijf onverwacht ziek wordt zal de dierenarts van de eigenaar of een van de vaste dierenartsen, Piet De Laender, DAP Debruyn-matthys of DAP Animo, geraadpleegd worden. De eigenaar, of indien niet bereikbaar, de opgegeven contactpersoon, wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. De kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van de eigenaar.

Artikel 2 Aansprakelijkheid

1. De Snorhaard is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten tengevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van de kat met uitzondering van gevallen waarin sprake zou zijn van opzet of grove schuld van de kant van De Snorhaard. 
2. De eigenaar komt in aanmerking voor een vergoeding van de schade die het gevolg is van een tekortkoming van de kant van De Snorhaard mits binnen 14 dagen nadat de schade is ontstaan deze schriftelijk aan De Snorhaard werd kenbaar gemaakt.

Artikel 3 Verblijf

1. De katten hebben elk hun eigen verblijf. Indien het onderling blijkt te klikken kunnen ze samen de binnenruimte of buitenren verkennen. Het welbevinden van uw dier staat steeds voorop!
2. 
In de prijs is de voeding niet inbegrepen. Wij vragen de eigenaar van de kat  om voldoende van het vertrouwde voer mee te brengen.  
3. Indien uw kat na 2 dagen nog niet wil eten zullen we hem/haar proberen te verleiden met andere voeding mits uw toestemming. Dagelijks worden ook kattensnackjes aangeboden. Deze zijn inbegrepen in de prijs.
4. Voor medische verzorging (toedienen van medicatie, inspuiten van insuline,  aanbrengen van zalf,…) kan een meerprijs in rekening worden gebracht.
5. Normale vachtverzorging (kammen, borstelen) is inbegrepen. 
6. Het ontvangen van foto’s/filmpjes van uw kat via messenger of Whatsapp is inbegrepen.

Artikel 4 Openingsuren, brengen en ophalen

 

1. Katten kunnen van maandag tot zaterdag gebracht en gehaald worden. Dit steeds na afspraak op een bepaald uur. 
2. De eigenaar vermeldt indien mogelijk reeds bij de reservatie het gewenste uur van brengen en ophalen zodat hiermee rekening gehouden kan worden bij het opmaken van de planning. 
3. Indien eigenaars te vroeg of te laat op hun afspraak komen zonder verwittigen kunnen wij niet garanderen dat er iemand aanwezig is daar we nog andere diensten aanbieden. 
4. Het hotel is gesloten voor brengen en ophalen op zon- en feestdagen.
Indien hier per uitzondering toch wordt van afgeweken wordt een extra verblijfsdag in rekening gebracht.


Artikel 5 Reservatie en betaling

1. De reservatie is definitief na betaling van een voorschot ten bedrage van 20% van het totale bedrag.
2. Bij annulering minder dan 14 dagen voor de start van het verblijf dient het volledig gereserveerde verblijf betaald te worden. Met uitzondering bij het overlijden van de kat.
3. De dagprijs bedraagt 15€. De dag van aankomst en vertrek wordt steeds volledig in rekening gebracht. Voor verblijven van meer dan 21 dagen wordt een korting toegekend. Voor meerdere katten van hetzelfde gezin geldt ook een verminderingstarief.
4. 
De katten sparen per dag een pootje op een spaarkaart. Een volle spaarkaart geeft recht op een gratis dag bij een volgend verblijf van minstens 3 opeenvolgende dagen. 
5. 
Bij het vervroegd afhalen van de kat worden nog alle gereserveerde dagen in rekening gebracht. 
6. Wanneer de kat niet terug opgehaald wordt blijft de volledige verblijfskost verschuldigd door de eigenaar.  Niet – opgehaalde dieren worden na 15 dagen naar het dierenasiel gebracht. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de eigenaar van de kat. 
7. Betaling kan contant of per overschrijving onder vermelding van de naam van de kat tenlaatste 7 dagen na afloop van het verblijf.
8. 
Indien uw kat nog niet eerder bij ons verbleef en u wenst te boeken voor de krokus-, paas-, zomer- of herfstvakantie dan kan dit slechts 1 maand vooraf. Dit om vaste gasten en hun eigenaars niet teleur te stellen. 

2. ALGEMENE VOORWAARDEN HONDENUITLAATDIENST

Wat wordt bedoeld met?
De eigenaar = De persoon die bezitter is van de hond en er wettelijk gezien aansprakelijk voor is.
De Snorhaard = De huisdierenservice van Valerie Swanckaert . Zij kan nooit aangewezen worden als eigenaar of bezitter van de hond.

Artikel 1 Gedrag

1. De eigenaar meldt eventuele gedragsproblemen zeker tijdens het kennismakingsgesprek. Voorbeelden hiervan zijn: agressie naar mensen en soortgenoten, angsten, obsessies naar fietsers, auto's, lopers...,obsessief zoeken naar voedsel of het eten van oneetbare dingen.
2. Bij ziekte, fysieke beperkingen of loopsheid van de hond brengt de eigenaar De Snorhaard hiervan op de hoogte voor de afgesproken wandeling. Loopse teven kunnen voor een periode van 3 weken niet mee naar de losloopgebieden.

Artikel 2 Gezondheid

1. Er worden geen dieren aanvaard met besmettelijke ziekten.
2. De eigenaar zorgt ervoor dat de hond de jaarlijkse cocktailinenting evenals de inenting tegen kennelhoest gekregen heeft bij wandelingen in groep of losloopgebieden. Dit minstens 14 dagen voor aanvang van de eerste wandeling.
3. De eigenaar zorgt voor een preventieve behandeling tegen vlooien, teken en wormen. 
4. De eigenaar machtigt De Snorhaard om in geval van ongeval, ernstig letsel, ziekte of vermoeden van medische problemen contact op te nemen met de dierenarts. De kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van de eigenaar. Uiteraard wordt de eigenaar altijd zo spoedig mogelijk ingelicht.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

1. De eigenaar van de hond is verplicht een geldige BA verzekering te hebben waarin de hond opgenomen is in de polis.
2. De eigenaar is aansprakelijk voor alle schade die veroorzaakt wordt door de hond. Uiteraard wordt er alles aan gedaan om dit tevoorkomen. Eventuele kosten aan derden kunnen worden verhaald op de eigenaar. Indien niet duidelijk is welke hond(en) de veroorzaker van de schade is worden de kosten tussen de eigenaren van de betrokken honden verdeeld.
3. De Snorhaard is niet aansprakelijk voor eventuele verwonding, ziektes, besmettingen, infecties of enig ander letsel of schade die uw hond oploopt.
4. In losloopgebieden zal uw hond na inschatting van de risico's losgelaten worden. De Snorhaard is niet verantwoordelijk voor het weglopen van de hond. Mocht het onverhoopt toch voor komen dat een dier zijn eigen weg kiest dan zal alles in het werk worden gesteld het dier zo snel mogelijk terug te vinden.
5. De Snorhaard heeft de plicht zorgvuldig om te gaan met eigendommen van de eigenaar. Echter is zij niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of schade aan spullen in, aan en rond de woning waar de huisdieren worden opgehaald en thuis gebracht.
6a. De Snorhaard is alleen aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar gemaakt kan worden dat het ontstaan van deze schade te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel of nalatigheid van De Snorhaard.
6b. De eigenaar komt in aanmerking voor een vergoeding van de schade die het gevolg is van een tekortkoming van de kant van De Snorhaard mits binnen de 14 dagen na het ontstaan van de schade dit schriftelijk aan De Snorhaard werd kenbaar gemaakt.

Artikel 4 Sleutelcontract en betaling

1. De eigenaar geeft middels een sleutelcontract toestemming om hethuis/bijgebouw/schuur binnen te gaan.
2. De sleutel van de eigenaar wordt door De Snorhaard alleen gelabeld met de naam van het huisdier, nooit met de adresgegevens.
3. Indien de eigenaar geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van De Snorhaard zal zij binnen één week na opzegging de sleutel persoonlijk terugbezorgen aan de eigenaar.
4. Wandelkaarten dienen voorafgaand aan de eerste wandeling betaald te zijn en worden per wandeling afgetekend door De Snorhaard.
5. Betaling kan contant of per overschrijving onder vermelding van de naam van de hond.
6. De Snorhaard is van mening dat de huisdieren nooit de dupe mogen worden van een betalingsachterstand. Zij hanteert een respijttermijn van maximaal zeven dagen. De Snorhaard wijst de eigenaar nadrukkelijk op het verstrijken van deze respijttermijn. Zij zal de huisdieren dan niet meer mee nemen met de uitlaatservice tot het openstaand saldo vereffend is. 
7. Een wandelkaart is niet overdraagbaar aan derden.
8. Er vindt geen restitutie van kosten plaats op reeds gekochte wandelkaarten of voorschotten. Uitzondering is het ziek worden of overlijden van de hond.

Artikel 5 Ophalen, uitlaten en thuis brengen

1. De Snorhaard zal de huisdieren altijd op verantwoorde wijze behandelen met de grootst mogelijke zorg, liefde en aandacht.
2. De Snorhaard laat de hond uit gedurende de volledige afgesproken duur op het afgesproken tijdstip.
3. De eigenaar zorgt dat de hond op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is.
4. De eigenaar voorziet halsband of tuigje. De Snorhaard maakt geen gebruik van een slipketting of wurglijn.
5. De eigenaar dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn.
6. De Snorhaard heeft het recht de hond los te laten lopen tenzij anders afgesproken.
7. De hond wordt altijd handdoekdroog terug gebracht.

Artikel 6 Wijzigingen in het wandelschema

1. De Snorhaard en de eigenaar leggen vooraf vast op welke dagen de hond uitgelaten wordt.
2. Afzeggen van een wandeling dient 24 uur op voorhand te gebeuren.
3. De Snorhaard heeft bij afmelding binnen 24 uur voor de afgesproken wandeling het recht het normale tarief in rekening te brengen.
4. In geval de wandeling door onvoorziene omstandigheden niet kan doorgaan op het afgespoken tijdstip zal De Snorhaard zo spoedig mogelijk contact opnemen met de eigenaar. De Snorhaard zal indien redelijkerwijs mogelijk de wandeling alsnog plaats laten vinden op een vroeger/later tijdstip op de afgesproken wandeldag.
5. Vakanties van de eigenaar en van De Snorhaard dienen 2 weken van tevoren medegedeeld te worden.
6. De Snorhaard heeft het recht de wandelingen gedurende haar vakantie tijdelijk niet te laten plaatsvinden of te laten plaatsvinden onder toezicht van een door haar aangewezen geschikte vervanger. Dit steeds in overleg met de eigenaar.

Artikel 7 Fotorechten

1. De eigenaar heeft De Snorhaard de toestemming om tijdens de wandeling gemaakte foto's/video's van de hond te gebruiken voor commerciële doeleinden zoals sociale media, drukwerk,...


3. ALGEMENE VOORWAARDEN DIERENVERZORGER AAN HUIS

Artikel 1 Gedrag

1. De eigenaar meldt eventuele gedragsproblemen zeker tijdens het kennismakingsgesprek.

Artikel 2 Gezondheid

1. De eigenaar meldt eventuele gezondheidsproblemen zeker tijdens het kennismakingsgesprek.
2. De eigenaar zorgt ervoor dat de dieren in orde zijn met hun vaccinaties. 
3. De eigenaar zorgt voor een preventieve behandeling tegen vlooien, teken en wormen. 
4. De eigenaar machtigt De Snorhaard om in geval van ongeval, ernstig letsel, ziekte of vermoeden van medische problemen contact op te nemen met de dierenarts. De kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van de eigenaar. Uiteraard wordt de eigenaar altijd zo spoedig mogelijk ingelicht.
Bij onverwachts overlijden van een huisdier zullen wij contact opnemen met de eigenaar of de opgegeven contactpersoon om te overleggen welke stappen moeten ondernomen worden.
5. De eigenaar zorgt er voor dat het paspoort van het huisdier aanwezig is tijdens de oppasperiode.
 

Artikel 3 Verzorgen van de huisdieren

1. De eigenaar zorgt er voor dat het huis of de verblijven waar de huisdieren zich bevinden toegankelijk zijn voor de dierenverzorger en dat de toegangsdeur, de sleutel en het slot goed functioneren.
2. De eigenaar stelt zowel De Snorhaard als eventuele derde personen (bv. Poetsvrouw, familieleden,…) die tijdens de oppasperiode in het huis zullen aanwezig zijn op de hoogte van elkaars mogelijke aanwezigheid.
3. De eigenaar zorgt dat alle noodzakelijke middelen voor de verzorging van de dieren aanwezig zijn: voldoende voer, water, kattenbakvulling, schoonmaakproducten, vuilniszakken, stofzuiger,…
4. Indien er extra middelen dienen aangekocht te worden zal dit verrekend worden bij de opmaak van de eindafrekening.
 

Artikel 4 Aansprakelijkheid

1a. De Snorhaard is niet aansprakelijkvoor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden een huisdier met uitzondering van gevallen waarin sprake zou zijn van opzet, nalatigheid of grove schuld van de kant van de dierenverzorger van De Snorhaard.
1b. De eigenaar komt in aanmerking voor een vergoeding van de schade waarvan kan aangetoond worden dat die het gevolg is van een tekortkoming van de kant van De Snorhaard mits binnen 14 dagen nadat de schade is ontstaan deze schriftelijk aan ons werd kenbaar gemaakt. 
2. De Snorhaard heeft de plicht zorgvuldig om te gaan met eigendommen van de eigenaar.  
3a. De Snorhaard is alleen aansprakelijk voor schade aan de woonst of de eigendommen van de eigenaar indien aantoonbaar gemaakt kan worden dat het ontstaan van deze schade te wijten is aan een fout, nalatigheid of misbruik van de aan De Snorhaard ter beschikking gestelde sleutel/code.
3b. De eigenaar komt in aanmerking voor een vergoeding van de schade die aantoonbaar het gevolg is van een grove tekortkoming van de kant van De Snorhaard mits binnen de 14 dagen na het ontstaan van de schade dit schriftelijk aan De Snorhaard werd kenbaar gemaakt.

Artikel 5 Sleutelcontract, reservatie en betaling

1. De eigenaar geeft middels een sleutelcontract toestemming om het huis/bijgebouw/schuur waar de huisdieren zich bevinden binnen te gaan. 
2. De sleutel van de eigenaar wordt door De Snorhaard alleen gelabeld met de naam van het huisdier, nooit met de adresgegevens.
3. Binnen de week na afloop van de oppasperiode zal De Snorhaard de sleutel terugbezorgen aan de eigenaar.
4. De reservatie is pas definitief na betaling van een voorschot ten bedrage van 20% van de offerte.
5. De Snorhaard behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden en tarieven te allen tijde aan te passen. De gangbare tarieven en algemene voorwaarden worden vermeld op de website en liggen vast bij reservatie. 
6. Betaling kan contant of per overschrijving tot max. 14 dagen na de oppasperiode.
7. Een afgesproken oppastermijn dient 72 uur van te voren geannuleerd te worden.
Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde voorschotten. 
8. Indien door overmacht De Snorhaard niet bij machte is om reeds gereserveerde oppasdiensten te verlenen zal de eigenaar hiervan zo spoedig mogelijk verwittigd worden. Samen wordt naar een oplossing gezocht.